Forskningsstipendier.se

Stipendier för forskning

Vad är detta?

En sajt där du som är forskare kan hitta stipendier att söka för ditt forskningsprojekt. Stipendierna är uppdelade i olika ämnesområden.

Varför?

Syftet är att både disputerade forskare och doktorander vid svenska universitet och högskolor ska kunna hitta stipendier som går att söka för sina forskningsprojekt.

Forskningsstipendier

Välj det område du är intresserad av för att visa vilka stipendier som finns att söka.

ADSS forskningsstipendium

Stipendiet kan sökas av personer som forskar eller undervisar om odontologi. Stipendiet delas ut för deltagande vid internationella vetenskapliga kongresser.

Läs mer

Alde Nilssons ABB-stiftelse

Stipendium för forskare som vill fördjupa sina kunskaper om tekniska och organisatoriska landvinningar och metoder som har eller tros få betydelse för rationell produktion inom verkstadsindustrin. Stipendiet kan delas ut till forskarstuderande (doktorand) eller nybliven teknisk doktor.

Läs mer

Anita Borg Scholarship

Stipendier för kvinnor som studerar på forskningsprogram inom data- och informationsvetenskap.

Läs mer

Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten har flera stipendier för olika farmacevtiska verksamheter som är knutna till sin organisation.

Läs mer

Belysningsstiftelsen

Stiftelsen ska främja forskning och utbildning i belysningsteknik. Institutioner och organisationer kan söka projektbidrag och enskilda personer kan söka stipendier från stiftelsen.

Läs mer

Cancerfondens anslag för forskare

Stipendier som går att söka för forskning om cancer.

Läs mer

Carina Aris Minnesfond

Stipendier för främjande av vetenskaplig forskning om danskonst.

Läs mer

Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF

DMF delar ut både bidrag och två typer av stipendier. Det ena stipendiet är för disputerade forskare och det andra för personer med lägst kandidatexamen.

Läs mer

Dr Per Håkanssons stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning inom fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).

Läs mer

Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Stiftelsen ska genom bl.a. forskningsbidrag främja utvecklingen av ekologiskt hållbara produktionsformer.

Läs mer

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Stiftelsen ska främja rättsvetenskaplig forskning som bedrivs av svenska medborgare, samt juridisk undervisning.

Läs mer

Erik Rönnbergs donation

Stipendiet syftar till att stödja yngre forskares vetenskapliga studier om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

Läs mer

Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen stödjer sådan utbildning och vetenskaplig forskning som främjar entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling.

Läs mer

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Forskare knutna till högskola eller universitet i Sverige kan söka forskningsstipendium för forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design.

Läs mer

Flory Gates Stiftelse, Fred med Jorden

Uppmuntrar personer, i första hand kvinnor, som "vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på kunskap om och tillit till jorden egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, när dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling", samt stödjer forskning inom detta område.

Läs mer

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Stipendier för forskning inom de humanistiska och konstnärliga ämnesområdena.

Läs mer

Gunnar Engströms ABB-stiftelse

Stipendier delas ut för att stimulera intresset för forskning på det energitekniska området. Sökande kan vara verksam som forskare vid någon av landets tekniska högskolor i Linköping, Stockholm, Lund, Göteborg eller Luleå samt den tekniska fakulteten vid Uppsala universitet.

Läs mer

Helgo Zettervalls fond

Stipendier för utbildning-, forskning- och utvecklingsprojekt inom arkitekturområdet. Doktorander och forskare vid teknisk högskola kan söka stipendier från fonden.

Läs mer

Hjärnfondens forskningsanslag

Hjärnfonden stödjer forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar i nervsystemet.

Läs mer

Hjärnfondens postdoc-stipendier

Stipendiet är öppet att söka för sökande med svensk doktorsexamen. Stipendiet uppgår till 280 000 kronor och kan sökas för period på 12 månader, alternativt två 6-månaders perioder.

Läs mer

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Stipendier kan sökas för samhällsvetenskaplig forskning inom ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.

Läs mer

J. N. Sandbloms stipendium

Stipendium för svenska tandläkare som åker på studieresa till ”officiellt erkänt universitet i USA för odontologiskt forskningsprojekt eller specialstudier i odontologiska ämnen under minst sex månader”.

Läs mer

Karolina Widerströms Studie- och stipendiefond

Fonden delar ut stipendier till endast kvinnor för forskningsprojekt eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Stipendier ges företrädelsevis till medicinare.

Läs mer

Konkurrensverkets forskningsbidrag

Forskningsbidrag utgår till enskilda specificerade projekt eller program inom Konkurrensverkets verksamhetsområde. Exempel på projekt som ges forskningsanslag kan vara: marknaders funktionssätt, effekter av konkurrensbegränsningar, verkningar av olika konkurrenspolitiska medel, effektivitet inom offentlig sektor, upphandlingsfrågor.

Forskare som har avlagt doktorsexamen kan söka. För doktorander måste den ansvarige handledaren vara den som ansöker.

Läs mer

Kungliga Vetenskapsakademins stipendier och anslag

Stipendier och anslag för forskning inom ett flertal forskningsområden, bl.a. fysik, biologi, humaniora, samhällsvetenskap, teknik, med flera.

Läs mer

Kvinnor och Hälsa:s stipendium

Stipendier delas ut till kliniska forskare i början av sin forskarkarriär som gör bedriver forskning på kvinnor och män med ett genusmedicinskt perspektiv.

Läs mer

Nils-Eric Svenssons stipendium

Yngre disputerade forskare (verksamma inom Riksbankens jubileumsfonds verksamhetsområde) kan söka detta stipendium som syftar till att öka utbytet mellan unga forskare i Europa. Flera stipendier delas ut varje år.

Läs mer

Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium

Reumatikerförbundet delar ut ett vårdforskningsstipendium på 25 000 kr för forskning inom rörelseorganens sjukdomar. Sökande kan vara t.ex. sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator som har disputerat de senaste åren på forskning inom ämnesområdet.

Läs mer

Riksbyggens Jubileumsfond

Stipendier för forskning som har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa bättre boendemiljöer. Både doktorander och disputerade forskare kan söka.

Läs mer

Samiska Minnesfonden

Samiska Minnesfonden delar ut stipendium till enskilda personer, föreningar och företag som bedriver verksamhet som främjar forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.

Läs mer

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Stiftelsen har som mål att stötta forskning och kulturprojekt i främst västra Sverige.

Läs mer

Sten K Johnsons stiftelse

Stipendier för forskning inom bland annat musik och teknik.Stipendier för forskning inom bland annat musik och teknik.

Läs mer

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar ut flera typer av stipendier och anslag för forskning kring astma, allergier och liknande.

Läs mer

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni Ludovisi, född Bildt

Stipendier till doktorander eller yngre doktorer av svensk eller italiensk härkomst som är verksamma inom något av ämnesområdena fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörsvetenskap, datavetenskap och geofysik, geokemi och astrofysik samt närliggande områden som t.ex. biologi med nära koppling till kemi.

Stipendier kan sökas för längre studier utanför hemlandet i något av länderna Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller USA.

Läs mer

Stiftelsen Siri Jacobsons Minnesfond

Stipendier till kvinnor för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Företrädelsevis för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Läs mer

Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

Stipendier för forskning om bruk och vanor med avseende på svensk alkoholkultur.

Läs mer

Sven och Dagmar Saléns stiftelse

Helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa. Sökande ska ha avlagt sin doktorsexamen år 2012 eller senare.

Läs mer

Sven Svenssons stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning inom numismatik.

Läs mer

Svensk~Franska stiftelsens forskningsstipendier

Svensk~Franska stiftelsen delar ut stipendier för vetenskaplig forskning som sker i Frankrike.

Läs mer

Svenska Fornminnesföreningen

Svenska Fornminnesföreningen delar ut stipendier till forskare, företrädelsevis doktorander, inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.

Läs mer

Till Nanna Svartz minne

Ett stipendium på 50 000 kronor som delas ut för framstående reumatologisk forskning. I första hand ska stipendiet gå till forskning som har skett i nära samverkan med personer som har reumatisk sjukdom.

Läs mer

Västeuropastipendier

Tanken med Västeuropastipendierna är att uppmuntra disputerade forskare till att stimulera kontakterna med kollegor i Västeuropa.

Läs mer

Information om stipendierna:

All information är hämtad från respektive stipendieutdelares sajt. Vi reserverar oss för faktafel som kan finnas i texterna. Kolla alltid informationen på fonden eller stiftelsens hemsida när du ska söka ett stipendium.

Tips! Vi listar bara sådana stipendier som kan sökas av breda målgrupper och inte sådana stipendier som kan sökas av forskare vid ett särskilt lärosäte. Om du är intresserad av sådana stipendier kan du höra av dig till institutionen där du är verksam för mer information.